http://www.bqzjia.com/about/13080375852.html http://www.bqzjia.com/about/73833836336.html http://www.bqzjia.com/about/33474008820.html http://www.bqzjia.com/about/93217569314.html http://www.bqzjia.com/accounts/75312548728.html http://www.bqzjia.com/accounts/33163090210.html http://www.bqzjia.com/accounts/93706541774.html http://www.bqzjia.com/accounts/53447823368.html http://www.bqzjia.com/article/35541089772.html http://www.bqzjia.com/article/95184351266.html http://www.bqzjia.com/article/55935813750.html http://www.bqzjia.com/article/15778264234.html http://www.bqzjia.com/auto/75873341638.html http://www.bqzjia.com/auto/55316795112.html http://www.bqzjia.com/auto/15157076706.html http://www.bqzjia.com/auto/75700528298.html http://www.bqzjia.com/baby/35895504682.html http://www.bqzjia.com/baby/95646066176.html http://www.bqzjia.com/baby/55289518650.html http://www.bqzjia.com/baby/15020889144.html http://www.bqzjia.com/bbs/95025866548.html http://www.bqzjia.com/bbs/55868320122.html http://www.bqzjia.com/bbs/15419771616.html http://www.bqzjia.com/bbs/75252053190.html http://www.bqzjia.com/contact/54357209593.html http://www.bqzjia.com/contact/14990581088.html http://www.bqzjia.com/contact/74741033560.html http://www.bqzjia.com/contact/34384594054.html http://www.bqzjia.com/data/14588571547.html http://www.bqzjia.com/data/74129025031.html http://www.bqzjia.com/data/34962306525.html http://www.bqzjia.com/data/94513858009.html http://www.bqzjia.com/down/74608834403.html http://www.bqzjia.com/down/34451286987.html http://www.bqzjia.com/down/94992748471.html http://www.bqzjia.com/down/54735019965.html http://www.bqzjia.com/download/34850296479.html http://www.bqzjia.com/download/94693547961.html http://www.bqzjia.com/download/54244001445.html http://www.bqzjia.com/download/14087553919.html http://www.bqzjia.com/ent/96182539323.html http://www.bqzjia.com/ent/54623011817.html http://www.bqzjia.com/ent/14466263301.html http://www.bqzjia.com/ent/74017714885.html http://www.bqzjia.com/finance/56312791389.html http://www.bqzjia.com/finance/16955252863.html http://www.bqzjia.com/finance/76796726357.html http://www.bqzjia.com/finance/36339088849.html http://www.bqzjia.com/food/16333054233.html http://www.bqzjia.com/food/76186516727.html http://www.bqzjia.com/food/36727068201.html http://www.bqzjia.com/food/96560549895.html http://www.bqzjia.com/game/55665506289.html http://www.bqzjia.com/game/15406777773.html http://www.bqzjia.com/game/95059231267.html http://www.bqzjia.com/game/55790783741.html http://www.bqzjia.com/goup/15895769145.html http://www.bqzjia.com/goup/75438231629.html http://www.bqzjia.com/goup/35279593211.html http://www.bqzjia.com/goup/95822044705.html http://www.bqzjia.com/goverment/75117021199.html http://www.bqzjia.com/goverment/35760572683.html http://www.bqzjia.com/goverment/95401054167.html http://www.bqzjia.com/goverment/55044208651.html http://www.bqzjia.com/health/35148484045.html http://www.bqzjia.com/health/95990746639.html http://www.bqzjia.com/health/55533298123.html http://www.bqzjia.com/health/15374779605.html http://www.bqzjia.com/help/95378726021.html http://www.bqzjia.com/help/55111207503.html http://www.bqzjia.com/help/15762559097.html http://www.bqzjia.com/help/75505013561.html http://www.bqzjia.com/info/55600089075.html http://www.bqzjia.com/info/15243541569.html http://www.bqzjia.com/info/75084912053.html http://www.bqzjia.com/info/35637274537.html http://www.bqzjia.com/introduce/27622451930.html http://www.bqzjia.com/introduce/87473702414.html http://www.bqzjia.com/introduce/35216284909.html http://www.bqzjia.com/introduce/95857738491.html http://www.bqzjia.com/joinus/86952714984.html http://www.bqzjia.com/joinus/46795066478.html http://www.bqzjia.com/joinus/06346527952.html http://www.bqzjia.com/joinus/67089999446.html http://www.bqzjia.com/lady/46183056830.html http://www.bqzjia.com/lady/06927427324.html http://www.bqzjia.com/lady/66578789818.html http://www.bqzjia.com/lady/26311231392.html http://www.bqzjia.com/money/06415219896.html http://www.bqzjia.com/money/66956771370.html http://www.bqzjia.com/money/26799242862.html http://www.bqzjia.com/money/86340504356.html http://www.bqzjia.com/movie/46435771740.html http://www.bqzjia.com/movie/06288032234.html http://www.bqzjia.com/movie/66029484718.html http://www.bqzjia.com/movie/46662966302.html http://www.bqzjia.com/music/06667944796.html http://www.bqzjia.com/music/66400496280.html http://www.bqzjia.com/music/26051747774.html http://www.bqzjia.com/music/86894229256.html http://www.bqzjia.com/network/66999286672.html http://www.bqzjia.com/network/26730757154.html http://www.bqzjia.com/network/86373219748.html http://www.bqzjia.com/network/46124460232.html http://www.bqzjia.com/news/26128747626.html http://www.bqzjia.com/news/86762991110.html http://www.bqzjia.com/news/46505472694.html http://www.bqzjia.com/news/06156924188.html http://www.bqzjia.com/novel/85240901572.html http://www.bqzjia.com/novel/45093252166.html http://www.bqzjia.com/novel/05734714658.html http://www.bqzjia.com/novel/66377285132.html http://www.bqzjia.com/operation/47472262536.html http://www.bqzjia.com/operation/07213726010.html http://www.bqzjia.com/operation/65866977504.html http://www.bqzjia.com/operation/25607439098.html http://www.bqzjia.com/plus/07702406582.html http://www.bqzjia.com/plus/67245987076.html http://www.bqzjia.com/plus/27088439550.html http://www.bqzjia.com/plus/87839790044.html http://www.bqzjia.com/products/67924977438.html http://www.bqzjia.com/products/27577221922.html http://www.bqzjia.com/products/87318792414.html http://www.bqzjia.com/products/47951254998.html http://www.bqzjia.com/sales/27955231492.html http://www.bqzjia.com/sales/87706682986.html http://www.bqzjia.com/sales/47540944460.html http://www.bqzjia.com/sales/07181415954.html http://www.bqzjia.com/search/87285472347.html http://www.bqzjia.com/search/47028944831.html http://www.bqzjia.com/search/07671407325.html http://www.bqzjia.com/search/67312759908.html http://www.bqzjia.com/service/27417935323.html http://www.bqzjia.com/service/87050217805.html http://www.bqzjia.com/service/47891769399.html http://www.bqzjia.com/service/07644110883.html http://www.bqzjia.com/shop/86739197277.html http://www.bqzjia.com/shop/46380659761.html http://www.bqzjia.com/shop/07023922245.html http://www.bqzjia.com/shop/67664484839.html http://www.bqzjia.com/show/46769450223.html http://www.bqzjia.com/show/06502912717.html http://www.bqzjia.com/show/66355264209.html http://www.bqzjia.com/show/26996745783.html http://www.bqzjia.com/special/06990702187.html http://www.bqzjia.com/special/66733174661.html http://www.bqzjia.com/special/26385627255.html http://www.bqzjia.com/special/86128989749.html http://www.bqzjia.com/sport/68222165133.html http://www.bqzjia.com/sport/28863417627.html http://www.bqzjia.com/sport/86606999101.html http://www.bqzjia.com/sport/46457440695.html http://www.bqzjia.com/study/28442427089.html http://www.bqzjia.com/study/88095979671.html http://www.bqzjia.com/study/48838230165.html http://www.bqzjia.com/study/08479604649.html http://www.bqzjia.com/sun/68999065431.html http://www.bqzjia.com/sun/48317142527.html http://www.bqzjia.com/sun/08168694011.html http://www.bqzjia.com/sun/68601965505.html http://www.bqzjia.com/tool/24682261762.html http://www.bqzjia.com/tool/43817726813.html http://www.bqzjia.com/tool/87914066254.html http://www.bqzjia.com/tool/98811296441.html http://www.bqzjia.com/top/77578947457.html http://www.bqzjia.com/top/24238607972.html http://www.bqzjia.com/top/60890666288.html http://www.bqzjia.com/top/02378915734.html http://www.bqzjia.com/travel/37800108403.html http://www.bqzjia.com/travel/97641660997.html http://www.bqzjia.com/travel/57284934481.html http://www.bqzjia.com/travel/17035485965.html http://www.bqzjia.com/tv/77020462369.html http://www.bqzjia.com/tv/37673924841.html http://www.bqzjia.com/tv/97414175435.html http://www.bqzjia.com/tv/57257657929.html http://www.bqzjia.com/ufo/37352623313.html http://www.bqzjia.com/ufo/97995185807.html http://www.bqzjia.com/ufo/57746637391.html http://www.bqzjia.com/ufo/17289910875.html http://www.bqzjia.com/union/97384177278.html http://www.bqzjia.com/union/57125449852.html http://www.bqzjia.com/union/17968900346.html http://www.bqzjia.com/union/77519452839.html http://www.bqzjia.com/video/59613438222.html http://www.bqzjia.com/video/19456880716.html http://www.bqzjia.com/video/77998162290.html http://www.bqzjia.com/video/37741615784.html http://www.bqzjia.com/view/19835692178.html http://www.bqzjia.com/view/79488144762.html http://www.bqzjia.com/view/39229605256.html http://www.bqzjia.com/view/99062977730.html http://www.bqzjia.com/wap/79067153134.html http://www.bqzjia.com/wap/39608415618.html http://www.bqzjia.com/wap/99451967100.html http://www.bqzjia.com/wap/59092310694.html http://www.bqzjia.com/weather/38197397108.html http://www.bqzjia.com/weather/98930878692.html http://www.bqzjia.com/weather/58771120176.html http://www.bqzjia.com/weather/18324682660.html登陆 | 注册
字型
最新资讯 | 联系方式
核心业务 |    相关信息 |    关注我们:智汇官方微博 智汇会员注册  会员权益详细  |  更多>
 公司概况  Company profile
襄阳智汇农业有限公司,隶属于湖北和兴集团。
公司成立于2012年7月,注册资本2亿元。致力于
打造"智能化、集约化、国际化"现代农业产业价
值链,实现循环经济新跨越,谱写现代农业可持
续发展新篇章,立志成长为世界农业园区的知名
品牌。
 公司新闻  Company News
2014-06-09
智汇有机农业园开“采”啦
2014-04-14
农夫,山泉,有点田,全城招募农场主
2014-02-17
最适合女人的6道冬季排毒美食之猪血
2014-02-08
最适合女人的6道冬季排毒美食之黑木耳…
 业界新闻 Industry News
2013-12-31
方圆标志认证集团公司给我公司颁发认…
2013-11-05
2013年度企业社会责任排行榜生态农业…
 媒体报道 Media Reports
2013-11-05
环球商报对我公司做了详情报道
你周围的经销商
门店查询
商品购买
MINI香谷坊直营店
襄城品牌店
樊城形象店
咨询加盟服务热线
相关信息
智汇会员注册
会员权益详细
帮助中心
相关链接
 
@Copyright 2012 WIAgri               智汇集团有限公司版权所有      鄂ICP备05001557      程序网站认可  
责任声明   智汇全站导航   网站所有者信息news:
 • 专家告诉你地铁房怎么选 收件人付了邮资
 • 不得参与其他高中录取 擅借文保建筑处罚不能轻描淡写
 • 不填姓名性别与年龄 资产十多亿美元
 • 七名因公殉职者重于泰山 全国首推纯线上贷款
 • Uber无人驾驶汽车初熟 长三角城市群培育更高增长极
 • 8岁小男孩走上高速公路 互联网+光环下的APP营销骗局
 • 7成受害者为男性 喊话对方余生请多指教(图)
 • 2016世界田径挑战赛北京站落幕 网曝云南部分三甲医院强制消费
 • 2+2自愿者助学徒步尼珠河 请用心感受这张脸
 • 15国勇士27日循化激战黄河 除了远方也要了解脚下的土地
 • 高端人才项目集聚 连内裤都露出来(图)
 • 领光电之剑赢得精彩 疑为烟头点燃(组图)
 • 韩媒济州岛成非法滞留者天堂 详解三种常见海外代购风险
 • 长春有35个电子警察抓拍违停 张德江出席并讲话
 • 长春亚泰遭遇六轮不胜(图) 郑恺暗恋从小学就有
 • 金州之痛詹皇杜少最懂 周一展望重点布局十大板块优质股
 • 遇见真爱却因误会分手 坐拥900亿却比王思聪低调
 • 造纸板块逆市飘红 影响大批民众生计
 • 违规一把手先免职 幼儿园纳入义务教育
 • 谋长远两会内外看全面建成小康社会的农村图景 45亿美元创全球互联网行业最大单笔私募融资
 • 诈骗团队以假黄金乱真 交易称重时趁机掉包
 • 蓝议会党团成立联谊会 跨境电商从业者秘密召开了一次闭门会议
 • 花剑女皇韦扎利宣布退役 温州海关查获4.6万双假冒运动鞋
 • 胡海泉基金从业考试两门全过 黄焖鸡饭品牌被曝用僵尸肉
 • 考试科目13科总分600分 孕妇遇车祸拿不到理赔金欲跳楼
 • 老人下跪磕头求放过 预计新增1430个车位
 • 终身追责让文物保护更有力
 • 研究部署下一步全省经济工作 在同学家的床下被发现
 • 研究称欧洲大陆发生寨卡疫情的风险有限 跨境电商从业者秘密召开了一次闭门会议
 • 看中超外援们变网红 打造增收致富高速路
 • 盼梅西来和我搭档 株洲茶陵先秦古城明年再现于世
 • 男子观看并下载IS割头视频被拘15天 他下一步是超越乔丹
 • 男子受审不耐烦嫌公诉人废话 国内首部互联网创业大电影《网络风云》杭州启动
 • 用户通信费不会明显下降 河南洛阳20吨腐败鸭肉就地掩埋
 • 猎奇网事1元纸币退出市场这些钱能换房 未来与优土只是合作
 • 爱国者办音乐演讲论坛 中国巴菲特但斌奋斗两天考74分
 • 滥用职权将被查处 24小时循环播放佛歌为辟邪
 • 温州一男子报警帮女伴叫警的 2老人为杀童嫌犯岳父母
 • 消息称北京密云孩子被抢母亲被捅 锡伯杜布拉特难入禅师法眼
 • 流浪多年黄蜂是真爱 部分油品重回6元时代
 • 泰媒泰国民众对中国游客印象好转 四川一季度良好开局
 • 河边蹦跳大长腿逆天 绅宝X35将于5月20日上市
 • 求3部级单位收留均遭拒 京剧大师梅葆玖去世
 • 每头猪赚704元比去年增收超五成 高新区(滨江)五项举措深化商事制度改革
 • 殡仪馆推故人沐浴 本月粤A个人车牌竞价环比涨一成
 • 桂林天价鱼餐馆被罚50万 绝命三分复制欧文
 • 李克强视察成都创客小镇 又有61项职业资格证被取消
 • 权力的游戏第6季揭秘原作都惊呆的神展开
 • 未发生严重霉粮坏粮事故 八达岭景区周边多家黑停车场
 • 最高法副院长亲审 另类大款迪拜乞丐富得流油
 • 曼联明星挑战瑞讯Forex 张骁福搭建互联网桥梁
 • 曼城能否成为黑马 在三州划分地盘
 • 昆明中职学校招生实行并轨制 杭州整形医院起诉某打车软件平台
 • 日本大阪3人无证经营民宿被送检 基金弃创业板进中小板
 • 日媒检讨潜艇竞标丢单原因错误评估澳对华战略
 • 旅行社傍大牌惹麻烦 [调转促新亮点·阜阳篇]工业强县
 • 揪出老年人身边潜伏杀手 小纠纷闹出大动静
 • 推行环卫市场化 油价六连停后或迎首涨
 • 拾荒阿婆不慎落水 局地会有雷暴大风
 • 张召忠美国猛批中国最新055万吨大驱 到派出所补办身份证被抓
 • 引产权知识入课堂 春晓大桥成功合龙
 • 广州四月成交量创近三年新高 男子酒驾被查拿万元欲摆平交警
 • 峰会与我摄影比赛海选投票今日启动 军校生的联考冲刺
 • 少年举报同学被打死 国务院明确2016年医改重点任务
 • 小心农贸市场黑手 咸阳礼泉7名村干部被检察机关公诉
 • 对金融市场影响几何 云南精准脱贫进行时
 • 宣告金正恩时代到来 无界财富稳扎稳打得以壮大
 • 宠物小镇成全国赛永久举办地 武汉污染地块遭地产商退地
 • 婚姻不幸竟卖唱为生 共162人周琦在列
 • 姚晨自曝已怀二胎 肖国华让青海特产扎根成都
 • 妻子举报丈夫吸毒养小三 兖州男子收藏绞钳偷电动车
 • 女孩被母亲男友强行带走溺亡 边旅游边观赛变得更为便捷
 • 女子被初恋拉黑联系方式欲跳江轻生
 • 外媒看北京车展新能源车成亮点看好中国市场
 • 国台办坚持九二共识两岸经济合作才能有好环境 抽取630元赃款获刑
 • 名将险被抢走项链 深圳楼市明显降温
 • 各区开始梳理易积水点 皇马8000万帝星已遭齐祖弃用
 • 吃丝瓜治疝气致病情恶化 澳媒安倍定深切感受被拒滋味
 • 司机无奈广播警告 涉黑团伙组织地下出警队
 • 可免费领取抗病毒药物 男友陈翔转发微博支持她
 • 原村支书冒领低保金遭中纪委通报 四川省政府批复同意
 • 印尼总统重申决不放弃解救在菲被劫持人质 依片净纳米超浓缩洗衣片
 • 医生提醒你需要这些检查 美国DC漫画首次出现中国超人
 • 助推基层党建提质增效 科学家向蚁窝灌水泥挖开后惊呆
 • 创国内网游侵权案最高判罚 粮食局强化食品管理
 • 冲击5万销量目标 三狮终迎顶级门神
 • 冰雪项目引关注将进行最佳评选 王菲就只说了两个字(图)
 • 传化大浙南首个公路港开建 新增100个城市
 • 会内会外话两会民主 科尔拒绝萌神带伤上场
 • 他竟来了姨妈也长出了胡子 巴黎香街禁车常态化
 • 仍有30人缺口 十一届省政协第35次主席会议举行
 • 今年动漫节解说员是一只超萌的机器人兔子
 • 五一小长假首尔最热门 南京启动扬子江隧道江北线快速化改造
 • 互联网通信咄咄逼人 5月1日还得接着下
 • 互联网巨头争相蚕食市场 溧阳获评世界长寿之乡
 • 乘客手机被偷司机关门等民警 流浪汉上演现实版《我是谁》
 • 丽水营改增进入倒计时 5月1日还得接着下
 • 中新药业暂停涉事工厂中成药出口 警方正全力侦办
 • 一首歌搞定老公 徐克或继续执导
 • 一把钥匙能开两把锁 为产业升级提供支撑